Real Estate Broker bngkok,hotel broker Thailand

รับซื้อโรงแรม ,ฝากขายโรงแรม

เรานำเสนอในฐานะ Real Estate Broker หรือโบรกเกอร์ด้านอสังหาฯโรงแรม เราเข้าใจถึงความสำคัญของการซื้อหรือขายโรงแรมในวงการนี้และมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ของท่านในการลงทุนหรือจัดหาโรงแรมที่ท่านคาดหวัง

เรามีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวกลางระหว่างนักลงทุนและเจ้าของโรงแรม ด้วยความรู้และประสบการณ์ของเราในวงการอสังหาฯโรงแรม เรามุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในฐานะโบรกเกอร์ที่ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายซื้อ ดังนี้

I would like to inform you about the services that A.D.T offers as a Real Estate Broker or Hotel Broker. We understand the importance of buying or selling hotels in this industry and are committed to providing the best service to help you achieve your investment goals or find the hotel you envision.

We specialize in acting as intermediaries between investors and hotel owners. With our knowledge and experience in the hotel real estate industry, we are dedicated to serving as brokers who facilitate communication between the selling and buying parties, as follows:

 • รับฝากขายโรงแรม: เราจะช่วยท่านในกระบวนการขายโรงแรมของท่าน โดยเราจะทำการตลาดอย่างเป็นระบบและช่วยในการต่อรองราคาเพื่อให้ท่านได้ราคาที่ท่านคาดหวัง

  Hotel Listing Services: We will assist you in the process of selling your hotel. We will systematically market your property and aid in negotiating the price to ensure you achieve the expected value.

 • โบรกเกอร์ซื้อโรงแรม: หากท่านต้องการจัดหาโรงแรมเพื่อการลงทุนหรือบริหารจัดการ เราจะช่วยท่านค้นหาโอกาสที่เหมาะสมและทำการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่เข้ากับความต้องการของท่าน

  Hotel Buyer’s Broker: If you are looking to acquire a hotel for investment or management purposes, we will assist you in finding suitable opportunities and provide information about hotels that match your requirements.

 • การประเมิน: เราจะช่วยท่านประเมินมูลค่าของโรงแรมที่ท่านสนใจหรือต้องการขาย โดยใช้ข้อมูลและวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานของวงการอสังหาฯโรงแรม

  Appraisal Services: We will assist you in appraising the value of the hotel you are interested in buying or selling, using industry-standard data and analysis.

 • การนัดหมายและการนำเสนอ: เราจะช่วยท่านในกระบวนการนัดหมายและการนำเสนอโรงแรมให้กับผู้ที่สนใจ และติดต่อคู่ขายหรือผู้ซื้อที่เกี่ยวข้อง

  Appointments and Presentations: We will assist you in the appointment and presentation process, presenting hotels to interested parties and contacting relevant buyers or sellers.

 • คำปรึกษาและสนับสนุนทางกฎหมาย: เรามีทีมคำปรึกษาทางกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนในด้านทางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายและการลงทุนในอสังหาฯ โรงแรม

  Legal Consultation and Support: We have a team of legal consultants and experts to provide legal advice and support related to buying, selling, and investing in hotel real estate

A certain level of expertise is required when selling a hotel, and a traditional real estate broker will not have the knowledge to price your property the most competitively. Hotel brokers, on the other hand, know exactly what to look for when evaluating your business. They will examine the physical condition of your hotel, suggesting any improvements that may raise the value of your property. Next, a good hotel broker will comb through financial records to determine past performance. Statistics like occupancy rate, revenue per available room, gross income, net operating income, and CAP rate are all indicators of previous and future viability. Once the price is set, a partner like Southeast International can provide you access to their vast database of qualified buyers.

Once your property is listed, it takes a team of marketing professionals to expose it to the widest possible audience. This is exactly what hotel brokers offer. Hotel brokers also cultivate partnerships with respected third-party websites where your listing can be prominently featured. In addition, many hotel brokerages reach prospective buyers through targeted email marketing and print advertising campaigns.

When the sale is successfully closed, there is a broker’s service fee: 3-5% of the net selling price.
เมื่อปิดการขายสำเร็จมีค่าบริการของโบรกเกอร์ : 3-5%ของราคาขายสุทธิ

We have a significant number of investors and business individuals interested in investing in the hotel and resort industry, as well as other businesses in Thailand. International investors are required to provide proof of income.

กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Please contact us for further information. We are delighted to be a partner with representatives of both Thai and foreign investor groups.
请联系我们以获取更多信息。我们很高兴成为泰国和国际投资者团队的合作伙伴。
Email : [email protected]

Please tell the buyer's information.